Autorisasjon - Generell

 

Hva innebærer autorisasjon? (generell info)

 

  • Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten samt tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten. (se Helsepersonelloven §1).
  • Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. (se Helsepersonelloven §2).
  • Yrkestitlene til de 29 yrkesgrupper som omfattes av autorisasjonsordningen er beskyttet. Bare den som har autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning har rett til å benytte slik yrkesbetegnelse som kjennetegner vedkommende gruppe helsepersonell. (se Helsepersonelloven §74).
  • Autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning bortfaller når vedkommende fyller 75 år. Yrkestittelen kan likevel benyttes. Helsepersonell over 75 år kan likevel gis lisens og spesialistgodkjenning på visse vilkår. (se Helsepersonelloven §54).

 

Vilkår for autorisasjon

 

Autorisasjon gis til søkere som har bestått utdanning som perfusjonist. Vilkårene for autorisasjon fremgår av Helsepersonelloven §48.

 

Søkere med utdanning fra og evt. autorisasjon som perfusjonist fra EØS-land

For denne gruppen blir søknaden behandlet i tråd med Rådsdirektiv 2005/36. Det gir ingen rett til automatisk anerkjennelse, men direktivet gir regler for hvordan vurderingen av om autorisasjon kan gis skal gjøres. Reglene er innarbeidet i EØS-forskrift av 28.10.2008 nr 1130. Hovedregelen er at utdanningen ikke må være vesentlig forskjellig fra de krav til kompetanse som følger av norske regler.

 

Søkere med annen utenlandsk utdanning som perfusjonist

For søkere med utenlandsk utdanning utenfor EØS er vilkåret at den utenlandske eksamen anerkjennes som faglig jevngod med norsk eksamen.

(se Helsepersonelloven §48 tredje ledd bokstav a).

I og med at det ikke finnes utdanningstilbud for perfusjonister i Norge, vil det bli krevet at utdanningen er akkreditert. Først når den utenlandske eksamen er vurdert, vil søknad om autorisasjon bli behandlet ferdig.

 

Søknad

Søknadsskjemaet kan finnes på Helsedirektoratet sin hjemmeside under yrkesgrupper -> perfusjonist.

Her finner man også informasjon om hva søknaden må inneholde, hvilke vedlegg som er nødvendige osv. Veilederen gjelder alle yrkesgrupper og utdanningsland.

 

 

Alle aktive lenker til lover og forskrifter viser til Lovdatas versjoner.

 

(sist oppdatert 14.11.2015) 


Privacy Policy | Sitemap
© NORSECT | 2011-2024 | All rights reserved