Autorisasjon - Historikk

 

Den nasjonale autorisasjonsprosessen for de norske perfusjonistene

 

På generalforsamlingen til NORSECT i 1996 var nasjonal autorisasjon et av hovedtemaene.

Det nye styret i NORSECT satte ned en autorisasjonskomité ledet av Else Nygreen og med medlemmene Arve Mongstad og Finn Eliassen.

 

Den første hovedoppgaven for arbeidsgruppen var å samle inn informasjon og skaffe dokumentasjon for å bli i stand til å sende inn en søknad om autorisasjon.

I 1993 publiserte det norske Helse- og Sosialdepartementet en offentlig utredning angående rettigheter og plikter for helsepersonell. Dette var et utkast til en ny helsepersonell-lov som ble sendt ut til høring. Formålet med den nye loven var å samle de 9 individuelle helseprofesjonslovene inn i en felleslov for helsepersonell og sette fokus på pasientsikkerhet og pasientenes rett på helsetjenester av høy kvalitet.

I denne utredningen var det satt opp hvilke krav som måtte oppfylles for at en helsepersonellgruppe skulle bli autorisert. Hovedkriteriene var grad av selvstendighet i utøvelsen av yrket, pasientnært arbeid, og at det var et spesifikt yrke med en egen utdanning.

 

Autorisasjonskomiteen sendte ut en spørreundersøkelse til de syv hjertesentrene i Norge for å belyse om autorisasjonskravene var oppfylt. Sentrene ble også bedt om å sende inn de siste stillingsannonsene for på denne måte å dokumentere hvilke egenskaper og ferdigheter en ønsker at en perfusjonist skal inneha. Svarene fra sentrene viste at perfusjonistene måtte være i stand til å arbeide selvstendig, treffe egne beslutninger innenfor perfusjonsteknikk og samtidig jobbe tett opp mot de andre profesjonene i hjerteteamet.

 

Ved hvert hjertesenter ble sjefskirurgen bedt om å komme med en uttalelse angående autorisasjon av perfusjonistene. Samtlige sjefskirurger understreket hvor viktig en slik autorisasjon var for å sikre at perfusjonistene fikk en god utdanning da det er en ansvarsfull stilling. I Norge har det vært tradisjon å ansette ingeniører og videreutdanne dem til perfusjonister. Siden 1992 var alle nyansatte perfusjonister blitt utdannet ved et EBCP akkreditert utdanningsprogram i Sverige eller Danmark.

 

I september 1997 sendte komiteen inn en søknad om autorisasjon til Helse ministeren. Søknaden inneholdt en jobb-beskrivelse som detaljert beskrev alle de ulike oppgavene en perfusjonist utførte under perfusjon. Vedlagt var også stillingsannonsene da de er en beskrivelse og presentasjon i seg selv.

Vedlagt var også et informasjonsskriv om EBCP, organisasjonens arbeid og målsettinger.

Informasjonsfolderne om de to skandinaviske perfusjonsprogrammene i henholdsvis Göteborg og Århus ble lagt ved.

Til sist men ikke minst ble alle anbefalingene fra sjefskirurgene ved samtlige hjertesentre og fra lederen av den Norske forening innen Thoraxkirurgi lagt ved søknaden.

Tre uker senere svarte ministeren men dette brevet gikk tapt i posten. Ved telefonisk purring en måned etter søknaden var sendt inn, fikk komiteen en kopi av brevet.

 

Da Helse- og Sosialdepartementet hadde lovforslaget ut til høring på denne tiden, ble arbeidsgruppen bedt om spesifikt å kommentere autorisasjonskravene innen første november i 1997. Arbeidsgruppen hadde noen dagers svarfrist og utgangspunktet var dårlig i og med at perfusjonistene ikke var listet opp som en helsepersonellgruppe i lovforslaget. Kriteriene som skulle kommenteres var angående utdanning, arbeidsinnhold og internasjonale forhold. Arbeidsgruppen kommenterte hvert aspekt nevnt i lovforslaget og kommenterte på hvilken måte dette var aktuelt når det gjaldt perfusjonistene.

 

Imidlertid ønsket arbeidsgruppen å sikre en god kommunikasjon opp mot departementet, mer enn kun ”ord på papir”. Lederen av komiteen ringte til sekretæren til prosjektlederen av denne nye helsepersonell loven og ba om å få legge frem saken personlig.

 

Komiteen ble ønsket velkommen den 31. oktober. Arve Mongstad presenterte profesjonen gjennom illustrerende lysbilder: det stille hjertet, avslått respirator og den ekstrakorporeale sirkulasjonen som ivaretok pasienten. Else Nygreen gjennomgikk kriteriene for autorisasjon og dette ble etterfulgt med en diskusjon. På slutten av møtet ble det avtalt at arbeidsgruppen skulle arrangere et besøk på et hjertesenter for å se perfusjon i virkeligheten og se på samspillet mellom de ulike helsepersonellgruppene under en hjerteoperasjon. Besøket fant sted på Rikshospitalet den 27.november.

 

Etter at høringen var avsluttet, utarbeidet Helseministeren en proposisjon til Odelstinget i november 1998. I denne proposisjonen var det anbefalt at perfusjonistene skulle bli en autorisert helsepersonellgruppe. Helse- og Sosial komiteen behandlet loven og kom med en innstilling til Odelstinget mars 1999. Odelstinget godkjente innstillingen og sendte den til Lagtinget som en odelstingsproposisjon. Den ble godkjent og signert av kongen i regjeringsrådet juli 1999. Loven trådde i kraft januar 2001.

 

Helsepersonell-loven er først og fremst en pasientlov. Målet er å beskytte pasienten og sikre at de får en sikker og forsvarlig helsetjeneste. Målet blir oppnådd gjennom en sertifisering av helsepersonellet.

 

 

Else Nygreen

Haukeland Universitetssykehus Bergen


Privacy Policy | Sitemap
© NORSECT | 2011-2024 | All rights reserved