NORSECT - Foreningens lover

§ 1    Navn

 

         Foreningens navn er Norsk Forening for Extracorporeal Teknologi 

         (NORSECT).

 

 

§ 2    Formål

 

         Foreningens formål er å

         1. fremme utvikling av den ekstrakorporeale teknologi og        

             nærliggende områder gjennom å oppmuntre og støtte forskning        

             vedrørende ekstrakorporeal teknologi.

         2. fremme kontakter og samarbeide mellom personer, myndigheter og 

             organisasjoner som arbeider med, eller som har interesse for

             ekstrakorporeal teknologi.

         3. arrangere møter, kurser og videreutdannelse innen området

             ekstrakorporeal teknologi.

         4. arbeide for faglig samarbeid og forståelse mellom helseorganisasjoner i

             inn- og utland.

         5. opprette og utvikle forbindelser med perfusjonister og deres

             organisasjoner i andre land.

         6. påvirke perfusjonistutdanningen i samsvar med perfusjonisttjenestens og

             Perfusjonistfagets utvikling.

         7. ivareta medlemmenes interesser i spørsmål om perfusjonsyrket og deres

             vilkår i Norge.

 

 

§ 3    Organisasjonen

 

         NORSECT er en landsomfattende partipolitisk uavhengig forening. 

         Foreningens høyeste myndighet er tillagt Generalforsamlingen. Et valgt styre

         står for den daglige ledelse. NORSECT er medlem i SCANSECT.

 

 

§ 4    Medlemsskap

 

         Søknad om medlemsskap rettes til styret. Søknadsskjema fåes ved 

         henvendelse til styret.

         Avslag på søknad kan ankes til Generalforsamlingen.

 

 

§ 5    Former for medlemsskap

 

         1.  Aktivt medlem

              Personer som arbeider som perfusjonist og som oppfyller følgende

              kriterier:

              a.  Er autorisert av SCANSECT eller sertifisert av ”The European Board of

                   Cardiovascular Perfusion” (EBCP).

              b.  Har utdanning og erfaring som av styret vurderes til å tilfredsstille 

                   kravene for autorisasjon av SCANSECT eller sertifisering av

                   ”The European Board of Cardiovascular Perfusion”.

 

         2.  Firma medlem

              Firmaer som har sitt virksomhetsområde innen medisin og medisinsk-

              teknisk bransje med tilknytning til ekstrakorporeal teknologi.

              Ansatte i firmaer som innvilges firmamedlemsskap kan ikke være

              personlig medlemmer.

 

         3.  Assosiert medlem

              Personer som er interessert i medlemsskap og som ikke faller inn under

              ledd 1 eller 2.

 

 

§ 6    Utmelding

 

         Utmelding skal skje skriftlig til styret.

 

 

§ 7    Utelukkelse, gjeninntakelse

 

         1. Styret kan utelukke et medlem som handler i strid med NORSECT´s lover

             eller på annen måte handler slik at det kan skade NORSECT.

         2. Styrets avgjørelse kan ankes inn for Generalforsamlingen som kan

             oppheve utelukkelsen.

         3. Styret gies mulighet til å gjeninnta medlemmet på visse vilkår som

             besluttes i hvert enkelt tilfelle.

         4. Et medlem som skylder kontingent for mer enn ett år strykes.

 

 

§ 8    Medlemmets rettigheter

 

         1. Aktive og assosierte medlemmer har rett til å være tilstede på 

             Generalforsamlingen og å delta i vitenskapelige møter, kurs og

             konferanser som arrangeres av NORSECT.

         2. Aktive medlemmer er med unntak som følger i § 11, 4.ledd,  

             stemmeberettiget og valgbare til verv på Generalforsamlingen.

         3. Assosierte medlemmer har med unntak som følger i § 11, 4.ledd, ytrings-

             og forslagsrett på Generalforsamlingen.

         4. Firmamedlemmer

             a.  har rett til å delta på NORSECT´s vitenskaplige møter og konferanser.

             b.  skal ha muligheter til utstillingsrom og utstilling ved NORSECT´s møter

                  og konferanser.

             c.  skal tilbys tid til presentasjon av kliniske resultat og / eller produkt-

                  informasjon ved NORSECT´s arrangementer.

 

 

§ 9    Kontingent

 

         Kontingent fastsettes av Generalforsamlingen.

 

 

§ 10  Møtevirksomhet

 

         NORSECT skal hvert år arrangere minst ett vitenskapelig møte som

         inneholder faglige foredrag og diskusjoner.

 

 

§ 11  Generalforsamling

 

         1. Generalforsamlingen er NORSECT´s høyeste besluttende organ.

         2. Ordinær Generalforsamling skal avholdes hvert annet år i tidsrommet 

             1.mars – 30.april, og bør samordnes med NORSECT´s vitenskapelige møte.

             Varsling av tidspunkt skal skje med minimum 3 måneders varsel, og

             innkalling med 1 måneds varsel.

         3. Innkalling til Generalforsamlingen skal skje gjennom personlig innkalling

             eller innkalling til samtlige hjerte-sentre. Innkallingen skal inneholde  

             dagsorden.

         4. Kun aktive medlemmer har stemmerett. Stemme kan avgis ved personlig 

             fremmøte eller ved skriftlig fullmakt til et annet aktivt medlem. Hvert aktivt  

             medlem kan stemme med 1 fullmakt.

         5. Spørsmål som ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være styret i 

             hende senest 2 måneder før Generalforsamlingen.

         6. Styret innkaller til ekstraordinær Generalforsamling når dette blir krevd av

             a.  styret.

             b.  revisor.

             c.  minst en tredjedel av de aktive medlemmene.

             Krav etter punkt b. og c. må fremmes skriftlig til styret.

             Dersom ekstraordinær Generalforsamling blir krevd etter punkt b. eller c. 

             skal ekstraordinær Generalforsamling holdes innen 6 uker etter at styret 

             har mottatt kravet.

             Innkalling skal i alle tilfellene skje med minimum 14 dagers varsel.

 

 

§ 12  Dagsorden på Generalforsamlingen

 

           1.   Åpning av møte.

           2.   Godkjenning av innkalling.

           3.   Medlemsfortegnelse av tilstedeværende medlemmer.

           4.   Valg av ordstyrer.

           5.   Valg av referent.

           6.   Valg av 2 personer som skal underskrive referat.

           7.   Valg av 2 stemmetellere.

           8.   Godkjenning av dagsorden.

           9.   Styrets årsrapport.

         10.   Regnskap.

         11.   Revisors beretning.

         12.   Ansvarsfrihet for styret.

         13.   Saker.

         14.   Retningslinjer for NORSECT´s virksomhet for de 2 neste årene.

         15.   Fastsettelse av kontingent.

         16.   Fastsettelse av budsjett for neste 2 år.

         17.   Valg av styre.

         18.   Valg av revisor.

         19.   Valg av valgkomité.

 

 

§ 13  Referat fra Generalforsamlingen

 

         Underskrevet referat fra Generalforsamlingen skal være medlemmene i

         hende senest 6 uker etter Generalforsamlingen.

 

 

§ 14  Styret

 

         Styret leder foreningens virksomhet og er høyeste besluttende organ mellom 

         Generalforsamlingene. Styrevervet innehas av ett hjertesenter om gangen. 

         Styrevervet rullerer etter en liste som vedtas av Generalforsamlingen.

         Funksjonstiden er 2 år. Styret skal minimum bestå av leder, kasserer og

         sekretær. Styret konstituerer seg selv senest 14 dager etter

         Generalforsamlingen, og orienterer medlemmene umiddelbart deretter.

 

 

§ 15  Styrets oppgaver og plikter er å

 

         1. ha sin oppmerksomhet rettet på alle spørsmål som kan være av interesse

             for NORSECT´s medlemmer.

         2. holde aktive og assosierte medlemmer kontinuerlig underrettet om

             foreningens beslutninger og tiltak.

         3. være ansvarlig for at foreningens virksomhet drives i overenstemmelse

             med lovene.

         4. være ansvarlig for foreningens økonomi og avgi redegjørelse om denne til

             Generalforsamlingen.

         5. forberede og innkalle til Generalforsamling.

         6. forberede og planlegge vitenskaplige møter, kurs og konferanser.

         7. føre oppdatert medlemsfortegnelse, og sørge for å holde arkivet i orden.

         8. føre foreningens regnskaper. Et regnskapsår omfatter tiden 1.januar –

             31.desember. Innen 20.januar skal styret overlevere regnskapet til

             revisjon.

 

 

§ 16  Revisor

 

         Revisor velges blant aktive medlemmer av Generalforsamlingen. Funksjonstid

         er 2 år. Revisor skal granske styrets aktiviteter og foreningens regnskaper,

         og legge frem egen beretning på Generalforsamling. Revisjonsberetningen

         skal være styret i hende innen 20.februar.

 

 

§ 17  Komitéer

 

         Foreningen skal ha følgende komitéer:

         1.   Utdannelses- og autorisasjonskomité

         2.   Etisk komité

         3.   Lovkomité

         4.   Valgkomité

 

         Medlemmer til komitéene velges av Generalforsamlingen.

         Komitéenes mandat, plikter og oppdrag gies i særskilte retningslinjer som  

         fastsettes av Generalforsamlingen.

 

 

§ 18  Dekning av utgifter

 

         Utgifter ved enkeltmedlemmers tjenestereise pålagt av styret, dekkes etter

         avtale med styret.

 

 

§ 19  Lovendringer

 

         Forslag til endringer av foreningens lover kan behandles på ordinær eller

         ekstraordinær Generalforsamling. Vedtak om lovendring må gjøres av

         Generalforsamlingen med minst 2/3 flertall av avgitte stemmer.

 

 

§ 20  Oppløsning

 

         Beslutning om oppløsning av NORSECT fattes av 2 påfølgende

         Generalforsamlinger, hvorav en skal være ordinær. Minst 4 måneder skal skille

         Generalforsamlingene. Den siste Generalforsamlingen må vedta oppløsning

         med minst 2/3 flertall av avgitte stemmer for å være gyldig.

 

         Ved oppløsning av foreningen tilfaller foreningens midler

         NASJONALFORENINGEN - DET NORSKE RÅD FOR HJERTE- OG KARSYKDOMMER.

 


Privacy Policy | Sitemap
© NORSECT | 2011-2024 | All rights reserved